දැක්ම

බස්නාහිර පළාත්වාසී අඩු ආදායම්ලාභී නිවාස අහිමි ජනතාවට තෘප්තිමත් පරිසරයක තමන් සතු නිවසක පදිංචි වී සිටීමට වතාවරණය සලසා දීම.

මෙහෙවර

බස්නාහිර පළාතේ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට සුදුසු නිවසක් ඉදිකර ගැනිමට හා පවතින නිවස වැඩිදියුණු කිරීම සදහා ආධාර ලබාදිම හා 1972 අංක.07 දරණ ගෙවල්කුලී පනතේ විධිවිධාන ක්‍රියාවට නැංවිමෙන් පළාතේ ජනතාවට සහනය සලසා දිම.

ගරු අමාත්‍ය
ලලිත් වනිගරත්න මැතිතුමා

අමාත්‍යංශ ලේකම්
කේ. චම්පා එන්.පෙරේරා මිය

නිවාස කොමසාරිස්
එල්.පී.මනෝජා එස්. පතිරණ මෙනවිය

වැඩසටහන්

<< Sep 2021 >>
MTWTFSS
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3