වැඩිදුර විමසීම් සදහා සම්බන්ධ කර ගත හැකි නිළධාරීන්

නිළධාරියාගේ නමතනතුරදුරකථන අංක
එල්.පී.මනෝජා එස් පතිරණ මයනිවාස කොමසාරිස්011-2092730, 071-2727273
ගෙවල් කුළී ගැටළු
දිස්ත්‍රික්කයනිළධාරියාගේ නමතනතුරදුරකථන අංකය
කළුතරඑම්.තුෂාරි රොද්‍රිගෝ මියබලයලත් නිළධාරි071-8045467
ගම්පහජී.නලින්ද මදුසංක මයාබලයලත් නිළධාරි070-5834004
කොළඹසුමිත් පුස්සේවෙල මයාබලයලත් නිළධාරි071-9628168
නිවාස ආධාර ලබාදීම
දිස්ත්‍රික්කයනිළධාරියාගේ නමතනතුරදුරකථන අංකය
කළුතරමහේෂා බස්නායක මියසංවර්ධන නිළධාරි076-3490631
ගම්පහආර්.ඒ.කසුන් තරංග මයාසංවර්ධන නිළධාරි076-4942729
කොළඹකේ.ඩී.ෂර්මිලා ගුණතිලක මියසංවර්ධන නිළධාරි077-3709165

අපත් සමග සම්බන්ධ වන්න

Click here to add your own text