තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියාඑල්.පී.මනෝජා එස්. පතිරණ මෙනවිය
නිවාස කොමසාරිස්, නිවාස කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව
දුරකථන අංක : +94 712 727 273, +94 112 092 730
විද්‍යුත් ලිපිනය :
තොරතුරු නිලධාරීආර්.ඒ.සී.කල්‍යාණි මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර, නිවාස කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව
දුරකථන අංක : +94 775 460 084, +94 112 092 829
විද්‍යුත් ලිපිනය : kalyanirac@gmail.com
සහය තොරතුරු නිලධාරීඑන්.ටී.පී.ජී.එන්.ප්‍රියදර්ශනී මිය
කළමනාකරණ සහකාර, නිවාස කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව
දුරකථන අංක : +94 779 670 347, +94 112 092 829
විද්‍යුත් ලිපිනය : nishanthipriyadarshani74@gmail.com