කාර්යය මණ්ඩලය

නම
තනතුර
එල්.පී.මනෝජා එස්. පතිරණ මෙනවිය
නිවාස කොමසාරිස්
එම්.ටී.රෝද්‍රිගෝ මිය
බලයලත් නිළධාරි
පී.එල්.කේ.එස්.සී.පුස්සේවෙල මයා
බලයලත් නිළධාරි
ජී.එන්.මදුසංඛ මයාබලයලත් නිළධාරි
ආර්.ඒ.සී.කල්‍යාණි මිය ප්‍රධාන කළමණාකරණ සහකාර
කේ.ඩී.එස්.ගුණතිලක මිය සංවර්ධන නිළධාරි
පී.එම්.බස්නායක මිය සංවර්ධන නිළධාරි
ආර්.ඒ.කේ.තරංග මයාසංවර්ධන නිළධාරි
ජේ.පී.ඩී.ඩී.ක්‍රිෂාන්තිකා මිය කළමණාකරණ සහකාර
එන්.ටී.පී.ජී.එන්.ප්‍රියදර්ශනි මිය කළමණාකරණ සහකාර
ඩබ්.අයි.අල්විස් මිය
කළමණාකරණ සහකාර
ඩබ්.පී.සී.ජයතිලක මිය
කළමණාකරණ සහකාර
ඩබ්.ඊ.එම්.කේ.විජයරත්න මිය
කළමණාකරණ සහකාර
කේ.ඩබ්.අයි.අකලංකා මිය
කළමණාකරණ සහකාර
එම්.එල්.එම්.කුමාර මයා
රියදුරු
පී.ඒ.ඩී.මර්වින් මයා
කාර්යාල කාර්ය සහයක