அலுவலகர்கள்

மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இசெல்வி. எல்.பி. மனோஜா எஸ். பத்திரன
வீடமைப்பு ஆணையாளர், வீடமைப்பு ஆணையாளர் திணைக்களம்
தொலைபேசி இலக்கம்: +94 712 727273, +94 112 092730
மின்னஞ்சல் முகவரி:
தகவல் உத்தியோகத்தர்இதிருமதி.ஆர்.ஏ.சீ.கல்யாணி
பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர், வீடமைப்பு ஆணையாளர் திணைக்களம்
தொலைபேசி இலக்கம்: +94 775 460 084, +94 112 092829
மின்னஞ்சல் முகவரி: kalyanirac@gmail.com
உதவித் தகவல் உத்தியோகத்தரதிருமதி.என்.டி.பீ.ஜீ.என்.பிரியதர்ஷனி
முகாமைத்துவ உதவியாளர், வீடமைப்பு ஆணையாளர் திணைக்களம்
தொலைபேசி இலக்கம்: +94 779 670 347, +94 112 092829
மின்னஞ்சல் முகவரி: nishanthipriyadarshani74@gmail.com