அலுவலக ஆளனியினர்

பெயர்
பதவி
செல்வி. எல்.பி. மனோஜா எஸ். பத்திரனவீடமைப்பு ஆணையாளர்
திருமதி.எம்.டீ.ரொத்ரிகு
அதிகாரம்பெற்ற அலுவலர்
திரு.பீ.எல்.கே.எஸ்.சீ.புஸ்சேவெலஅதிகாரம்பெற்ற அலுவலர்
திரு.ஜீ.என்.மதுசங்கஅதிகாரம்பெற்ற அலுவலர்
திருமதி.ஆர்.ஏ.சீ.கல்யாணிபிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர்
திருமதி.கே.டி.எஸ்.குணதிலகஅபிவிருத்தி அலுவலர்
திருமதி.பீ.எம்.பஸ்நாயக்கஅபிவிருத்தி அலுவலர்
திரு.ஆர்.ஏ.கே.தரங்கஅபிவிருத்தி அலுவலர்
திருமதி.ஜே.பீ.டி.டி.கிருஷாந்திகா
முகாமைத்துவ உதவியாளர்
திருமதி.என்.டீ.பீ.ஜீ.என்.பிரியதர்ஷனிமுகாமைத்துவ உதவியாளர்
திருமதி.டப்ளியூ.ஐ.அல்விஸ்முகாமைத்துவ உதவியாளர்
திருமதி.டப்ளியூ.பீ.சீ.ஜயதிலகமுகாமைத்துவ உதவியாளர்
திருமதி.டப்ளியூ.ஈ.எம்.கே.விஜயரத்னமுகாமைத்துவ உதவியாளர்
திருமதி.கே.டப்ளியூ.ஐ.அகலங்கமுகாமைத்துவ உதவியாளர்
திரு. எம்.எல்.எம். குமார
சாரதி
திரு.பீ.ஏ.டி.மர்வின்அலுவலக உதவியாளர்